510-216-669 690-492-225, biuro@esapro.pl język polskijęzyk angielski facebookyoutube

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka inwestycyjna objęta MPZP, gmina Bychawa
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gałęzów,

1 188 000 | 13200 m2
nr oferty: 43/ESP/DZS

Oferta sprzedaży dotyczy terenu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 13200 m2, składającego się z trzech działek ewidencyjnych (nr 590, nr 589, nr 588) zlokalizowanego w miejscowości Gałęzów (gmina Bychawa). Teren w kształcie prostokąta o szerokości ok. 72 m i długości ok. 180 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania niniejszy teren oznaczony jest symbolami 15 UP, UC (Uchwała nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009 r.). Przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne (zdrowia, opieki społecznej), usługi komercyjne (handlu, gastronomii itp.). Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo (w tym mieszkalnictwo zbiorowe), administracja, infrastruktura techniczna, obsługa komunikacji. Teren jest częściowo zadrzewiony. Na terenie jednej z działek znajduje się budynek murowany do rozbiórki. Działka posiada potencjał inwestycyjny pod zabudowę: domu opieki, przychodni zdrowia, sklepów, składów, obiektów związanych z produkcją rolniczą a także jako działka siedliskowa, pod zabudowę jednorodzinną oraz mieszkalnictwo zbiorowe. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 15 UP, UC: Zagospodarowanie terenu na cele ośrodka opieki społecznej, domu seniora, ośrodka rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz usługi komercyjne (gastronomii, handlu, bytowe); Maksymalna wysokość zabudowy: obiektu usługowego, usługowo-mieszkalnego - dwie kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w poddaszu użytkowym - do 10,0 m; obiektów gospodarczych, garażowych - jedna kondygnacja nadziemna; Geometria dachów: obiektu usługowego, usługowo-mieszkalnego - dach wielospadowy, o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 30-45°; obiektów gospodarczych, garażowych - dach wielospadowy o nachyleniu połaci 20° - 40°; Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30% powierzchni terenu planistycznego; Minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - 40% powierzchni terenu planistycznego; Nieprzekraczalne linie zabudowy: od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(Z) - zgodnie z załącznikiem graficznym - w nawiązaniu do zabudowy na sąsiedniej działce; od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW - około 12,0 m (w nawiązaniu do linii istniejącej zabudowy); Obowiązuje zachowanie warunków ustaleń ogólnych zmiany planu dotyczących stref ochronnych napowietrznej linii elektroenergetycznej SN; Obsługa komunikacyjna: drogą powiatową, oznaczona symbolem KD-P(Z) poprzez zjazd, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi, drogą wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW; Minimalny wskaźnik miejsc parkingowych: 1 miejsce parkingowe / 1 pokój gościnny, 1 miejsce parkingowe / 25 m* powierzchni użytkowej usług, 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny. Przedmiotowe działki znajdują się w odległości ok. 35 km od Lublina, stanowią jeden zwarty teren inwestycyjny. Dostępna sieć elektroenergetyczna oraz sieć wodociągowa. Istnieje możliwość rozliczenia zakupu działki poprzez zamianę na inną nieruchomość (mieszkania/lokale użytkowe). Jesteś zainteresowany zakupem tych działek, skontaktuj się z nami i zaproponuj cenę. Zapraszam do kontaktu.

Działka na sprzedaż - Lublin Śródmieście
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Śródmieście

2 500 000 | 1083 m2
nr oferty: 39/ESP/OGS

Przedmiotem oferty jest teren przy ul. Zamojskiej składający się z trzech działek ewidencyjnych częściowo zabudowanych budynkiem mieszkalnym. Ulica Zamojska znajduje się w ścisłym centrum Lublina a postępujący proces rewitalizacji kształtuje jej nowy charakter oraz wzmacnia jej znaczenie dla miasta. Liczne inwestycje, te realizowane jak i te będące w planach, podnoszą prestiż tej lokalizacji. Liczba wydanych w ostatnim czasie pozwoleń na budowę jak i warunków zabudowy wydanych dla istniejących budynków pokazuje, jak przyszłościowe jest to miejsce na mapie Lublina. Atrakcyjne ceny działek jak i duże możliwości kreacji zabudowy mieszkalnej jak i usługowej przyciągają Inwestorów. Właśnie jedną z takich działek przy ul. Zamojskiej znajdziecie w ofercie biura ESAPRO. Działka częściowo zabudowana budynkiem kamienicy, z możliwością rozbudowy jak i dodatkowej zabudowy działek, to nie lada gratka dla Inwestorów. Co ważne, stan prawny nieruchomości jest uregulowany, nie ma obciążeń i "niespodzianek" które zniechęcają Kupujących. Wykup działek przy ul. Zamojskiej w Lublinie postępuje, wielu Inwestorów wie, że to miejsce już niebawem zmieni swoje oblicze a zwrot z inwestycji będzie WYSOKI. W skład nieruchomości wchodzą trzy działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 1083 m2. Dwie działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (jedna kondygnacja podziemna, trzy kondygnacje naziemne) oraz parterowym budynkiem usługowym. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Wykonany z pełnej cegły, stropy drewniane. Powierzchnia mieszkalna ok. 430 m2, dodatkowo powierzchnia piwnic ok. 120 m2. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sposób korzystania: B-tereny mieszkaniowe Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta (stan prawny uregulowany). Ciekawa oferta dla Inwestorów zainteresowanych budową/rozbudową istniejącego budynku wielorodzinnego oraz budową dodatkowego budynku na działce sąsiedniej. Wzdłuż ulicy Zamojskiej planowane są inwestycje polegające na budowie/rozbudowie budynków mieszkalnych i usługowych z przeznaczeniem na sprzedaż jak i na wynajem. Istnieje możliwość częściowego rozliczenia transakcji w mieszkaniach (zamiana: grunt za mieszkania plus dopłata). Zapraszam do kontaktu, przedstawię szczegóły dotyczące nieruchomości.

Lublin ul. Mełgiewska - Działka usługowa na sprzedaż
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Tatary

5 500 000 | 24773 m2
nr oferty: 35/ESP/OGS

Na sprzedaż działka przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie: powierzchnia 24773 m2 forma własności: użytkowanie wieczyste nieruchomość zlokalizowana w strefie przemysłowej miasta media dostępne w drodze gminnej prowadzącej do działki (gaz, prąd, wodociąg, kanalizacja) przeznaczenie w MPZP: AG PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Lublin - część IV (Uchwała nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r.). Zgodnie z zapisami Uchwały nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem AG, przeznaczonym pod tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary zgrupowań przemysłowo-składowych. Uchwała nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. Symbol: AG - tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary zgrupowań przemysłowo-składowych Przeznaczenie podstawowe: różnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórcza i składowo-magazynowa, taka jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym. Przeznaczenie dopuszczalne: 1. Wewnętrzna wymiana funkcji lub przystosowanie funkcji istniejących do wymagań rynku lub tworzenie nowych form działalności z pogranicza produkcji i usług oraz produkcji i nauki (inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki wysokich technologii, itp.). 2. Lokalizacja wielkokubaturowych obiektów handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 oraz usług komercyjnych w tym stacji paliw. 3. Funkcjonowanie istniejącej zabudowy do czasu realizacji funkcji podstawowej z możliwością jej remontowania jedynie w zakresie poprawy standardu użytkowego. 4. Lokalizacja nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników oraz innych urządzeń i obiektów związanych z funkcją podstawową. 5. Możliwość przekształceń własnościowych w obszarze wyznaczonym w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przy zapewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej poprzez sieć dróg wewnętrznych oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 6. Korekta podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich. Wysokość zabudowy: Jeśli nie jest warunkowana technologią produkcji lub składowania, realizowane obiekty jako niskie lub średniowysokie. LOKALIZACJA Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Mełgiewskiej, we wschodniej części miasta, w dzielnicy Tatary. Ulica Mełgiewska łączy się z drogą ekspresową S12/S17 oraz prowadzi do Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, który jest oddalony od nieruchomości o ok. 10 km. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości ok. 4 km od centrum miasta. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowo-magazynowa oraz komercyjna. W sąsiedztwie znajduje się wiele zakładów przemysłowych. PLAN PODZIAŁU Dla przedmiotowej nieruchomości wykonany został plan podziału z możliwością wyodrębnienia 5 działek. Zapraszam do kontaktu.