510-216-669 690-492-225, biuro@esapro.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk włoskijęzyk francuskijęzyk rosyjski facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki

sortuj
Działka usługowa przy głównej trasie - Sławin
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Czechów

1 570 000 | 6530 m2
nr oferty: 13/ESP/OGS

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa w doskonałej lokalizacji - Lublin dzielnica Sławin. Położona przy głównej trasie (droga nr 809) zaledwie 2,5 km od zjazdu na obwodnicę Lublina (droga nr S12). Wizualizacja przedstawia przykładowy 3- kondygnacyjny budynek biurowo - usługowy, który na podstawie analizy chłonności gruntu zaprojektowany został na oferowanej nieruchomości. Obiekt w pełni wykorzystuje zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, dopuszczalną wysokość, wskaźnik powierzchni zabudowy. Dla projektowanego budynku przewidziano parking podziemny (ok. 1 800 m2) oraz miejsca parkingowe przed budynkiem. Na dachu budynku zaproponowany został taras użytkowy. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI Teren znajduje się w północnej dzielnicy Lublina (Sławin) w bliskim sasiedztwie skrzyżowania ważnych dróg w skali miasta tj. ul. Bohaterów Września (droga wylotowa prowadząca bezpośrednio do obwodnicy miasta) oraz ul. Zelwerowicza (droga łącząca dwie dzielnice mieszkalne - Sławin i Czechów). OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA Dostęp do nieruchomości możliwy z istniejącej drogi serwisowej, która w miejscowym planie oznaczone jest jako VC 1 KDG. Jest to droga obsługująca drogę główną - ul. Bohaterów Września. Dostęp dla pieszych oraz dla samochodów od strony wschodniej. PRZEZNACZENIE TERENU Dla prezentowanego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Część nieruchomości znajduje się na terenie przeznaczonym pod ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ (oznaczenie w planie - VC 8U). Pozostała część nieruchomości to TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ (oznaczenie w planie - VC 2ZP). Cześć usługowa znajduję się od strony wjazdu na nieruchomość drogą serwisową. W części przeznaczonej pod inwestycje przewidziano szeroki zakres usług (wszystkich nieuciążliwych) oraz handlu. intensywność zabudowy w przedziale: 0,7 - 1,00 maksymalny współczynnik wielkości zabudowy - 40% minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych - 30% wysokość maksymalna budynku - 12 m PARAMETRY NIERUCHOMOŚCI łączna powierzchnia: 6 530 m2 kształt zbliżony do prostokąta częściowo zakrzewiona wymiary: długość (121 m, 104,7 m); szerokość (57,4 m, 60,6 m - od wjazdu z drogi serwisowej) UZBROJENIE TERENU kanalizacja deszczowa na terenie nieruchomości (kd 100) projektowana trasa kanlizacji sanitarnej na terenie nieruchomości przyłącze elektroenergetyczne od drogi dojazdowej (skrzynka złącza kablowego przy granicy nieruchomości) oświetlenie uliczne w pasie drogowym wzdłuż granicy nieruchomości Dla prezentowanego terenu przygotowana została pełna analiza chłonności gruntu uwzględniająca optymalne wykorzystanie nieruchomości zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Pełna dokumentacja dostępna w biurze nieruchomości. Inwestorów zainteresowanych nieruchomością zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem nieruchomości ESAPRO Real Estate

Działka inwestycyjna w miejscowości Barak
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Barak,

2 400 000 | 20000 m2
nr oferty: 12/ESP/OGS

Na sprzedaż działka inwestycyjna o powierzchni 20000 m2 położona w miejscowości Barak (gmina Jastków, woj. lubelskie). Przeznaczenie terenu zgodnie z MPZP: 1. U/MN - tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (północna część działki). 2. UC/P - teren usług i obiektów przemysłu, rzemiosła, składów i baz (południowa część działki). Dokument źródłowy: Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Jastków (MPZP 025). ------------------------------------------------------------------------ BA 6- U/MN (pow. ok 0,80 ha) 1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła i usługi publiczne pod obiekty: oświaty, kultury, kultu religijnego, zdrowia i ochrony socjalnej, sportu, administracji publicznej i gospodarczej; 2) przeznaczenie dopuszczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 3) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 4) typ zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza; 5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01; 6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,6; 7) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej - 40%; 8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej - 50%; 9) maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne; 10) maksymalna wysokość zabudowy - 14,0 m; 11) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu; 12) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45, dopuszcza się dachy płaskie; 13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1000 m2; 14) szerokość frontu nowo wydzielanych działek, co najmniej 18 m; 15) możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich; 16) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie określa się; 17) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną; 18) dopuszcza się realizację funkcji usługowej samodzielnie; 19) dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez system istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu; 2) dopuszcza się obsługę działek budowlanych poprzez drogi położone poza granicami planu; 3) ustala się urządzenie co najmniej 1 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie i 20m2 powierzchni użytkowej; 4) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych w garażu wolnostojącym lub wbudowanym w budynek mieszkalny; 5) miejsca parkingowe należy zapewnić z uwzględnieniem miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych. BA 7-UC/P (pow. ok. 1,20 ha) 1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne, handlu (w tym stacji paliw płynnych i gazowych) , gastronomii, rzemiosła usługowego, usług finansowych, usług bytowych, turystyki oraz pod usługi publiczne oświaty, kultury, kultu religijnego, zdrowia i ochrony socjalnej, sportu, administracji publicznej i gospodarczej, obiektów i centrów logistycznych i technologicznych oraz innych usług publicznych i innych usług komercyjnych z możliwością realizacji obiektów wielko powierzchniowych (o powierzchni przekraczającej 2000 m2 powierzchni handlowej); obiekty produkcyjno - składowe; 2) nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 3) typ zabudowy: nie ustala się; 4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01; 5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,5; 6) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej - 70%; 7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej - 15%; 8) maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne; 9) maksymalna wysokość zabudowy - 15,0 m; 10) maksymalna wysokość budowli, obiektów i urządzeń instalacyjnych - 25,0 m, jeżeli wynika to z wymogów technologicznych; 11) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45, dopuszcza się dachy płaskie; 12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej - 1500 m2; 13) szerokość frontu nowo wydzielanych działek, co najmniej 20 m; 14) możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich; 15) zakazuje się podziałów działek bez zachowania odległości zabudowy istniejącej od granic nowo wydzielanych działek zgodnych z przepisami odrębnymi; 16) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie określa się; 17) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez system istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu; 2) dopuszcza się obsługę działek budowlanych poprzez drogi położone poza granicami planu; 3) ustala się urządzenie co najmniej 1 miejsca garażowo - parkingowego na 20 m2 powierzchni usługowej; 4) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych w garażu wolnostojącym lub wbudowanym w budynek usługowy; 5) miejsca parkingowe należy zapewnić z uwzględnieniem miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych. ---------------------------------------------------------------- W północnej części działki znajduje się budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy. Działka jest bardzo dobrze skomunikowana, znajduje się przy drodze krajowej nr 12 z bezpośrednim wjazdem. W odległości 8 km znajduje się węzeł komunikacyjny drogi ekspresowej S17 (wyjazd w kierunku na Warszawę, Chełm, Białystok). Nieruchomość znajduje się w odległości 4 km od granicy Lublina. Zapraszam do kontaktu.

Działka Inwestycyjna objęta planem zagospodarowania
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Krasnystaw,

2 475 880 | 29128 m2
nr oferty: 9/ESP/OGS

Na sprzedaż działka inwestycyjna zlokalizowana w Krasnymstawie u zbiegu ulic Kościuszki i Szkolnej, powierzchnia działki to 29128m2. W skład nieruchomości wchodzą działki ewidencyjne: 3054/3, 3054/4, 3054/5, 3054/6, 3054/7, 3054/8, 3054/9, 3054/10 (obręb ewidencyjny 001 - Krasnystaw Miasto). Zgodnie z MPZP działki przeznaczone są pod: działka nr 3054/7 - pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowę usługową (teren oznaczony symbolem P, U-2); działka nr 3054/10 - pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowę usługową (teren oznaczony symbolem P, U-2) oraz publiczny ciąg pieczo jezdny o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od 6 m do 12 m (teren oznaczony symbolem KPJ-3); działki nr 3054/8, 3054/9, 3054/6 - pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowę usługową (teren oznaczony symbolem P, U-2) oraz drogę publiczną klasy zbiorczej o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od 12 m do 22 m w granicach planu (teren oznaczony symbolem KDZ-1); działka nr 3054/3 - pod usługi nieuciążliwe (teren oznaczony symbolem U-6) oraz drogę publiczną klasy głównej o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od 9 m do 21 m w granicach planu (teren oznaczony symbolem KDG-1); działki nr 3054/4 i 3054/5 - pod drogę publiczną klasy zbiorczej o zmiennej szerokości w liniach rozgraniczających od 12 m do 22 m w granicach planu (teren oznaczony symbolem KDZ-1). Działki nie są objęte uchwałą o rewitalizacji oraz Rada Miasta Krasnystaw nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. Teren jest uzbrojony (woda, kanalizacja, własna stacja transformatorowa, kanalizacja burzowa, gaz). Nieruchomość posiada dwa niezależne wjazdy oraz wytyczoną drogę wewnętrzną. Działka graniczy z podstrefą ekonomiczną Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Korzystając z zapisów Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. ustawa "Lex Deweloper") istnieje możliwość realizacji inwestycji deweloperskiej. Zapraszam do kontaktu.